Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Положення про органи самоорганізації населення територіальної громади сіл Золотниківської сільської ради

                  Додаток №1

 до Рішення № 95-1

4 сесії 7 скликання

 Золотниківської сільської ради

Положення

про органи самоорганізації населення територіальної

громади сіл Золотниківської сільської ради

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Мета

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» та інших законів України з метою визначення порядку організації діяльності органів самоорганізації населення села у межах чинного законодавства.

Стаття 2. Правова основа створення органів самоорганізації населення

Правовою основою діяльності органів самоорганізації населення є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» та інші закони України.

Стаття 3. Поняття органу самоорганізації населення

Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл у вирішенні окремих питань місцевого значення.

Основними завданнями органів самоорганізації населення є:

створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

участь у реалізації програм соціально-економічного, культурного розвитку у відповідної території села, інших місцевих програм.

Стаття 4. Законодавство про органи самоорганізації населення

Органи самоорганізації населення села діють на підставі Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішень сільської ради та її виконавчих органів, рішень місцевого референдуму, статуту територіальної громади села, розпоряджень сільського голови, виданих у межах своїх повноважень, положень про органи самоорганізації населення, рішень зборів жителів сіл за місцем проживання, які їх обрали.

Стаття 6. Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення

Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення можуть жителі села, які на законних підставах проживають на відповідній території.

Забороняються будь-які обмеження права жителів села, які проживають на відповідній території, на участь у відповідному органі самоорганізації населення залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, мовних або інших ознак.

Стаття 7. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення

Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.

Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення,може бути частина території села, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.

Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням сільської ради, що дала дозвіл на створення:

сільського комітету – в межах території сіл, якщо його межі не співпадають з межами діяльності сільської ради.

 

 

 

Розділ ІІ

ПОРЯДОК   СТВОРЕННЯ   ОРГАНІВ

САМООРГАНІЗАЦІЇ   НАСЕЛЕННЯ

 

Стаття 8. Порядок ініціювання створення органу самоорганізації населення

З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до сільської ради можуть звернутися збори жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.

На зборах жителів села обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів у сільській раді.

Рішення зборів приймається більшістю голосів їх учасників.

Ініціативна група подає до сільської ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності створюваного органу самоорганізації населення, а також список учасників зборів жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів жителів.

Стаття 9. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

1.Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається сільською радою.

2. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд сільської ради, розглядається на найближчому засіданні ради за участю членів ініціативної групи зборів жителів за місцем проживання.

У рішенні ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути обов’язково визначені його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення, територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

3. Рішення сільської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів шляхом оголошення у встановленому порядку.

4. Сільська рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог, установлених законом.

5. Рішенням сільської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

Стаття 10. Порядок обрання органу самоорганізації населення

Орган самоорганізації населення обирається зборами жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами жителів за місцем проживання.

Організація проведення зборів жителів за місцем проживання покладається на виконавчий комітет сільської ради.

Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганізації населення вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів жителів за місцем проживання.

Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів жителів за місцем проживання, що утворили даний орган.

Переобрання органу самоорганізації населення села, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами жителів за місцем проживання в порядку, встановленому цим Положенням.

Стаття 11. Термін повноважень органу самоорганізації населення

Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради.

Стаття 12. Положення про орган самоорганізації населення

1.Збори жителів на підставі рішення сільської ради про створення органів самоорганізації населення відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, актів та рішень сільської ради затверджують Положення про орган самоорганізації населення.

2. У Положенні зазначаються:

- назва та юридична адреса органу самоорганізації населення;

- основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення;

- права та обов’язки членів органу самоорганізації населення;

- територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення;

- строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок їх дострокового припинення;

- порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності;

- порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення;

- інші питання, пов’язані з діяльністю органу самоорганізації населення.

3. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення цього Положення покладається на сільську раду та її виконавчий орган, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення.

Стаття 13. Легалізація органу самоорганізації населення

1.Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації виконавчим комітетом сільської ради або повідомлення про заснування.

У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.

2. Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені зборами жителі за місцем проживання, їх представники подають заяву до виконавчого комітету сільської ради.

3. До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:

- копія рішення сільської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;

- протокол зборів жителів за місцем проживання з рішенням: про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;

- положення, затверджене зборами жителів за місцем проживання, - у двох примірниках;

- персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання.

4. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається виконавчим комітетом сільської ради у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог цього Положення.

5. Виконавчий комітет сільської ради може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах.

6. За результатами розгляду заяви виконавчим комітетом сільської ради приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.

7. Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації населення з порушенням вимог Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», інших нормативно-правових актів та цього Положення.

8. Про результати розгляду заяви виконавчий комітет сільської ради у 10-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених зборами жителів за місцем проживання їх представників.

9. Рішення про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення може бути оскаржене у встановленому законом порядку до суду.

10. У разі внесення змін до Положення до виконавчого комітету сільської ради подаються:

- заява, підписана керівником органу самоорганізації населення;

- протокол зборів жителів за місцем проживання про затвердження змін до Положення, текст змін.

11. Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення відповідного виконавчого комітету сільської ради.

12. Виконавчий комітет сільської ради затверджує методичні рекомендації щодо порядку здійснення легалізації органів самоорганізації населення, а також надає необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації населення.

Розділ ІІІ

ПОВНОВАЖЕННЯ    ОРГАНІВ   САМООРГАНІЗАЦІЇ
НАСЕЛЕННЯ

Стаття 14. Власні повноваження органу самоорганізації населення

Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:

представляти разом з депутатами інтереси жителів вулиці, кварталу, села у сільській раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;

сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень сільської ради та її виконавчих органів, розпоряджень сільського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку села та проекту місцевого бюджету;

організовувати на добровільних засадах участь населення села у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;

з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві та ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням установленого законодавством порядку проведення таких робіт;

здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту;

сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

сприяти відповідно до законодавства правоохоронними органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

сприяти депутатам сільської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

Сільська рада передає органу самоорганізації населення відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації зазначених повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень з дня його легалізації.

Орган самоорганізації населення, як правило, не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності. Діяльність органу самоорганізації населення припиняється відповідно до цього Положення та Положення про нього.

Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:

невиконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету – за рішенням відповідної сільської ради, яка видала дозвіл на його створення;

невиконання рішень зборів жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням зборів жителів за місцем проживання;

порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства – за рішенням суду.

Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу.

У разі припинення діяльності органу самоорганізації населення фінансові ресурси та майно повертаються сільській раді, що дала згоду на утворення зазначеного органу самоорганізації населення.

Стаття 15. Делеговані повноваження сільської ради

1.Сільська рада може додатково наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганізації населення з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

2. Сільська рада не може делегувати органу самоорганізації населенні повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції сільської ради.

3. За рішенням сільської ради орган самоорганізації населення може бути позбавлений повноважень, делегованих йому цією радою.

4. Якщо рішення ради про наділення органу самоорганізації населення повноваженням відповідної ради не забезпечене фінансами і майном, збори жителів за місцем проживання, на яких обирався цей орган, можуть на цій підставі звернутися до відповідної сільської ради про виключення такого повноваження з числа делегованих органу самоорганізації населення.

 

Розділ ІV

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА   ОСНОВА   ОРГАНУ

САМООРГАНІЗАЦІЇ   НАСЕЛЕННЯ

 

Стаття 16. Фінансова основа органу самоорганізації населення

1.Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є:

- кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються йому сільською радою для здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень;

- добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

- інші надходження, не заборонені законодавством.

2. Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з місцевого бюджету, на цілі та в межах, визначених сільською радою.

Стаття 17. Матеріальна основа діяльності органу самоорганізації населення

Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому радою в оперативне управління.

Орган самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користується майном згідно з його призначенням.

 

Розділ V

ОРГАНІЗАЦІЯ   ДІЯЛЬНОСТІ   ОРГАНУ   САМООРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 18. Гласність роботи і підзвітність органу самоорганізації населення

Орган самоорганізації населення інформує населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян.

Орган самоорганізації населення не рідше одного разу на рік звітує про свою діяльність на зборах жителів за місцем проживання.

Громадяни, які проживають на території дії органу самоорганізації населення, мають право знайомитися з його рішеннями, а також отримувати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.

Стаття 19. Організація роботи органу самоорганізації населення

Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання.

Засідання органу самоорганізації населення скликаються його керівником або заступником керівника в міру необхідності,але не рідше одного разу на квартал.

Порядок позачергового скликання засідання органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган.

Засідання органу самоорганізації населення є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його загального складу.

Для забезпечення роботи орган самоорганізації населення може утворювати комісії, робочі групи, інші свої органи в порядку, визначеному Положенням про цей орган.

Стаття 20. Рішення органу самоорганізації населення

Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.

Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.

Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняються сільською радою з одночасним зверненням до суду про скасування таких рішень.

Стаття 21. Правовий статус членів органу самоорганізації населення

Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов’язки на громадських засадах.

За рішенням зборів жителів за місцем проживання керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих органу самоорганізації населення.

Стаття 22. Повноваження керівника органу самоорганізації населення

Керівник органу самоорганізації населення – особа, яка обирається зборами жителів за місцем проживання та очолює орган самоорганізації населення і наділена відповідними повноваженнями у здійсненні організаційно-розпорядчих функцій у порядку, передбаченому Положенням про цей орган.

Керівник органу самоорганізації населення:

організовує роботу цього органу;

скликає і проводить його засідання;

організовує виконання рішень органу самоорганізації населення;

є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи органу самоорганізації населення;

представляє цей орган у відносинах з фізичними і юридичними особами;

виконує доручення органу самоорганізації населення;

здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами України, а також прийняти відповідно до них Положенням.

У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його повноваження виконує заступник керівника або секретар у порядку і межах, передбачених Положенням.

Стаття 23. Повноваження секретаря органу самоорганізації населення

Секретар органу самоорганізації населення:

організовує підготовку засідання органу самоорганізації населення та питань, що виносяться на його розгляд;

забезпечує ведення діловодства;

забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень органу самоорганізації населення;

контролює виконання рішень органу самоорганізації населення;

виконує інші передбачені Положенням обов’язки.

У разі відсутності керівника органу самоорганізації населення та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов’язків  з інших причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених Положенням, виконує секретар.

 

Розділ VІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   РЕАЛІЗАЦІЇ   ПОВНОВАЖЕНЬ  ОРГАНІВ                   САМООРГАНІЗАЦІЇ   НАСЕЛЕННЯ   ТА ЗАКОНОДАВСТВА

УКРАЇНИ   ПРО   ОРГАНИ  САМООРГАНІЗАЦІЇ   НАСЕЛЕННЯ

Стаття 24. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення

Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населення в межах своїх повноважень здійснюють:

сільська рада та її виконавчі органи;

виконавчий комітет, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення;

збори жителів за місцем проживання;

органи державної влади.

 

Розділ VІІ

ГАРАНТІЇ   ДІЯЛЬНОСТІ   ТА   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗА   ПОРУШЕННЯ   ЗАКОНОДАВСТВА   ПРО   ОРГАНИ

САМООРГАНІЗАЦІЇ   НАСЕЛЕННЯ

Стаття 25. Гарантії діяльності органу самоорганізації населення

Сільські ради та їх виконавчі органи сприяють здійсненню органами самоорганізації населення їхніх повноважень і координують їх діяльність.

Органи виконавчої влади, сільські ради та їх виконавчі органи, їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність органу самоорганізації населення, крім випадків, передбачених цим Положенням.

Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у засіданнях сільської ради та її виконавчих органів, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу.

Стаття 26. Відповідальність органу самоорганізації населення та його посадових осіб за порушення законодавства

Рішення, дії та бездіяльність органів самоорганізації населення та їх членів можуть бути оскаржені до сільської ради або до суду.

Прийняття органом самоорганізації населення рішень, що суперечать Конституції і законам України, актам законодавства, Положенню про цей орган та іншим рішенням ради, її виконавчого органу, розпорядженням сільського голови, а також рішенням зборів жителів за місцем проживання, місцевого референдуму, може бути підставою для припинення діяльності органу самоорганізації населення або позбавлення його повноважень.

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про органи самоорганізації населення

Особи, винні в порушенні законодавства про органи самоорганізації населення, несуть відповідальність згідно із законом.

 

 

Секретар сільської    ради                                      Фецан С.Н.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь