Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Про затвердження програми стабільної       роботи управління Державної казначейської служби України у Теребовлянському районі з питань забезпечення обслуговування бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2023 рік

Дата: 30.01.2024 16:47
Кількість переглядів: 63

                                                            Фото без опису                                                

ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

  09 березня  2023 року  № 2080                                                                     

 

 Про затвердження програми стабільної       роботи управління Державної казначейської служби України у Теребовлянському районі з питань забезпечення обслуговування бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2023 рік

 

            Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з метою підтримки стабільної роботи управління Державної казначейської служби України у Теребовлянському районі з питань забезпечення обслуговування бюджетів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, враховуючи висновок постійній комісії  сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада

 

В И Р І Ш И ЛА:

 

1.     Затвердити програму стабільної  роботи управління державної казначейської служби України у Теребовлянському районі з питань забезпечення обслуговування бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2023 рік, що додається.

2.     Контроль за  виконанням рішення доручити  постійній комісії  Золотниківської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Сільський голова                                                Данило БУГАЙ

 

 

 

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             рішенням Золотниківської сільської ради

                                                             09 березня  2023 року  № 2080

 

 ПРОГРАМА

 підтримки  стабільної роботи управління Державної казначейської служби України у Теребовлянському районі  з питань забезпечення обслуговування бюджету, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2023 рік

 

 1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення

програми

Управління Державної казначейської служби України у Теребовлянському районі

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади  про розроблення програми

Розпорядження голови № 12-од  від 23.02.2023 рік «Про розроблення  проекту програми підтримки  стабільної роботи УДКСУ у Теребовлянському районі  з питань забезпечення обслуговування бюджету,розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2023 рік»

3.

Розробник програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради

4.

Співрозробники програми

Управління Державної казначейської служби України у Теребовлянському районі

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління Державної казначейської служби України у Теребовлянському районі

6.

Учасники   програми

Відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради, управління Державної казначейської служби України у Теребовлянському районі

7.

Термін реалізації програми

2023 рік

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Золотниківської територіальної  громади

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

в тому числі:

20,0 тис. грн.

1)

коштів державного бюджету

 

2)

коштів обласного бюджету

 

3)

коштів районних бюджетів, міських бюджетів (в тому числі міст обласного значення), бюджетів сіл, селищ 

 

4)

коштів бюджетів територіальних громад

20,0 тис. грн.

5)

 кошти інших джерел

 

 

 

                          

2. Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма

 

          Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні запроваджено на території України правовий режим воєнного стану.

          Підпунктом 4 пункту 22 розділу V1 «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного Кодексу України  встановлено, що виконання повноважень органами Казначейської служби на відповідній території України  може здійснюватись в особливому режимі у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

           Механізм виконання органами Казначейства в особливому режиму повноважень, пов’язаних із здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, визначений Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року  № 590 (зі змінами) (далі – Порядок 590).

           Відповідно до норм Порядку 590 Казначейство виконує свої повноваження як учасник системи електронних платежів Національного банку України з урахуванням актів та положень Національного банку, які визначають особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану. Під час виконання повноважень в особливому режимі Казначейство здійснює заходи щодо:

збереження єдиної бази нормативно-довідкової інформації, включаючи єдиний реєстр та функціонально повну мережу розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

оперативності отримання інформації про взяття зобов'язань розпорядниками коштів та поєднання цього процесу з процесом виділення асигнувань, що позитивно впливатиме на зменшення залишків коштів на рахунках розпорядників коштів та суттєво спростить процедури щорічного закриття бюджетного року.

одержання фінансовими органами, органами місцевого самоврядування, головними розпорядниками коштів в режимі реального часу повної, достовірної та детальної інформації про фінансові зобов'язання та касові видатки.

Асигнувань на утримання управління державної казначейської служби України у Теребовлянському районі визначеному Законом України «Про державний бюджет на 2023 рік» недостатньо. Внаслідок додаткових навантажень, зростання цін і тарифів на товари та послуги  виникла потреба у видатках на придбання паперу, розхідних матеріалів  та матеріально-технічне забезпечення управління. В сукупності ці та ряд інших факторів можуть призвести до зупинки чи збоїв роботи системи казначейського обслуговування, негативно вплинути на гарантоване виконання всіх додаткових завдань, обов’язків та повноважень УДКСУ в районі відповідно до регламенту.

 

 

 

 

                                     3. Визначення мети Програми

 

Метою програми є підвищення якості казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, забезпечення належного функціонування  існуючої системи, удосконалення  співпраці управління державної казначейської служби України у Теребовлянському районі з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району шляхом впровадження системи дистанційного обслуговування.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  обсягів та джерел фінансування,строки та етапи виконання Програми

 

         Реалізація програми забезпечить стабільну роботу УДКСУ у Теребовлянському районі з питань казначейського обслуговування бюджетів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, гарантоване виконання всіх завдань,обов’язків та додаткових повноважень,визначених регламентом роботи.

           Реалізацію заходів програми планується здійснити за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади в межах бюджетних призначень з урахуванням вимог статті 88 Бюджетного кодексу України.

          Програма розрахована на один рік.

          Завдяки програмі передбачається вирішити нагальні потреби УДКСУ у Теребовлянському районі шляхом:

підвищення якості казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів шляхом отримання інформації про взяття зобов'язань розпорядниками коштів;

 підтримка сільським бюджетом інформаційного та матеріально-технічного забезпечення Управління Державної казначейської служби України, в тому числі для і для впровадження програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства – Казначейство»;

створення належних умов праці для спеціалістів Управління з метою якісного та оперативного обслуговування місцевих бюджетів.

 

           5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

           Основними завданнями програми є:

створення умов для якісного і своєчасного обслуговування місцевих бюджетів  за доходами та видатками;

підвищення якості взаємодії між різними органами влади в процесі виконання місцевих бюджетів, зважаючи на існуючі бази публічної інформації Управління Державної казначейської служби України;

 посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

 надання керівництву оперативної інформації про стан виконання місцевих бюджетів для прийняття ними ефективних управлінських рішень в режимі реального часу;

 підвищення рівня професійних знань посадовими особами органів місцевого самоврядування в галузі фінансів, бюджету та бухгалтерського обліку в державному секторі.

У результаті впровадження програми очікується створення належних умов для обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

 Орієнтований обсяг фінансування завдань програми складає 20,0 тис гривень

Ресурсне забезпечення Програми 

тис гривень

Обсяг коштів,які пропонується залучити на виконання програми

Роки виконання

Усього витрат на виконання програми

2023 рік

Обсяг ресурсів усього,

в тому числі:

20,0

20,0

державний бюджет

 

 

обласний бюджет

 

 

бюджет територіальних громад

20,0

20,0

кошти небюджетних джерел

 

 

               

Заплановані  результативні  показники Програми

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок програми

Вихідні дані на завершення програми

2023 рік

1

2

3

4

5

7

Показники продукту програми

 

1.

Забезпечення комплексу заходів з метою обслуговування та належного утримання управління

послуги

 

1

1

Показники ефективності програми

 

1.

Витрати на проведення комплексу заходів з метою обслуговування та належного утримання управління

тис гривень

 

20.0

20.0

Показники якості програми

 

1.

Забезпечення безперервного казначейського обслуговування:

 

 

 

 

 

бюджетів

к-сть

1

1

1

 

розпорядників та одержувачів

к-сть

6

6

6

 

 

 

 

 

 6. Напрями діяльності та завдання Програми

 

 

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строки виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис гривень, в тому числі:

Очікуваний результат – диференційовано з розбивкою за роками

2023рік

1

Забезпечення безперервного казначейського обслуговування

Проведення комплексу робіт щодо  матеріально-технічне забезпечення управління

2023 рік

УДКСУ  у Теребовлянському районі

Бюджет Золотниківської сільської територіальної  громади

20,0

 

створення належних умов для обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

 

 

Всього:

 

 

 

20,0

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання  Програми

 

  Виконання програми покладається на управління Державної казначейської служби України у Теребовлянському районі. Координація та контроль за ходом виконання програми здійснюється відділом юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради, який контролює хід реалізації заходів програми, вносить пропозиції за обґрунтованим поданням виконавця щодо зміни строку виконання заходів програми, аналізує використання бюджетних коштів за призначенням.

           Управління Державної казначейської служби України у Теребовлянському районі щороку до 20 січня подає відділу юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради детальний звіт про хід реалізації програми.

            Після закінчення встановленого строку виконання Програми відділ   юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності сільської ради складає заключний звіт про результати її виконання та подає його на розгляд сесії сільської ради разом із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання програми. 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                    Світлана ФЕЦАН

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь