Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Бюджетний календар 2020

Дата: 10.09.2020 17:11
Кількість переглядів: 638

 

                                     ЗОЛОТНИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

       ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  08 вересня  2020 року  № 53/1

с.Золотники

Про затвердження плану заходів з підготовки

складання проєкту бюджету Золотниківськоїсільської

об‘єднаної територіальної громади на 2021рік

та прогнозу бюджету на 2022 та 2023 роки

 

З метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проєкту бюджетуЗолотниківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022 та 2023 роки, відповідно до Бюджетного кодексу  України,   Бюджетного  регламенту   Золотниківської  сільської  ради, затвердженого рішенням 47 сесії сільської ради 7 скликання від  08 вересня  2020 року  № 2860/1,  керуючись п.п.  1  п.  «а»  ст.28, ч.2 ст.52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Золотниківської  сільської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити план заходів з підготовки складанняпроєкту бюджетуЗолотниківської сільської об’єднаної територіальної громадина 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022 та 2023 роки, що додається.

2.  СтруктурнимпідрозділамЗолотниківськоїсільської ради – головнимрозпорядникамкоштів бюджетугромадипід час складаннябюджетнихзапитів на 2021-2023 роки:

1) Здійснитиоптимізаціювидатків на утриманнягалузей та фінансуванняпрограм, затвердженихсільською радою, шляхом виключеннянепріоритетних та неефективнихвитрат, насамперед тих, що не забезпечуютьвиконанняосновнихфункцій і завданьрозпорядниківкоштів.

2)  Враховуючи  вимоги  статті  91  Бюджетного  кодексу  України,  для планування в проекті бюджету Золотниківської сільської ОТГ на 2021  рік видатків, фінансування яких здійснюється відповідно до Програм, затверджених сільською радою,  термін  дії  яких  завершується  у  2020  році,  розробити  і  винести  на розгляд  сільської  ради  проекти  вищезазначених  Програм  на  2021  та  наступні роки.

3) Забезпечити неухильне дотримання вимог частини першої статті 51  та частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України.

4)  Врахувати  встановлені  нормативно-правовими  актами  умови  оплати праці працівників галузей бюджетної сфери.

5)   Не   передбачати   кошти   на   фінансування   видатків   бюджету, повноваження  з  виконання  яких  не  визначені  Бюджетним  кодексом  України, нормативно-правовими  актами  Верховної Ради  України,  Президента  України, Кабінету Міністрів України;

6)  Вжити  дієвих  заходів  щодо  трансформування  мережі  бюджетних установ  в  установи  нового  типу,  спроможні  надавати якісні  послуги  на рівні європейських стандартів,  що відповідає Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами.

7)   Здійснити   заходи   щодо   визначення   системних   напрямків упорядкування  та  оптимізації  мережі,  штатів  та  контингентів  бюджетних установ  соціально-культурної  сфери,  які  утримуються  за  рахунок  коштів бюджету громади.

8)   Вжити   заходи   задля   безперебійного   надання   громадянам підпорядкованими  установами  на  початку  2021  року  гарантованих  державою суспільних послуг.

9) Забезпечити, за потреби, проведення процедур закупівель на наступний рік (на очікувану вартість) медикаментів, продуктів харчування, енергоносіїв та інших необхідних товарів, робіт та послуг.

3.  Відділуфінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради  надатипрогнозні  показники  програми  економічного  і  соціального  розвитку Золотниківської сільської об'єднаної територіальної громади на 2021  рік у розрізі основних   галузей   економіки,   а   також   основні   прогнозні   показники економічного  і  соціального  розвитку  громади  на  наступні  два  роки  з урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки й соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій, зміни впливу цих факторів у перспективі.

4.  Відділу  земельних відносин, кадастру та охорони навколишнього природного середовища  (Мацала Б.Т.)  надати  відділуфінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради  інформацію  щодо  укладених  договорів  оренди  та прогнозних   сум   надходжень   продажу  земель   несільськогосподарського призначення з метою врахування їх при плануванні бюджету громади  на 2021 рік.

5.Членам робочої групи брати участь у засіданнях робочої групи з питань формування бюджету Золотниківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.

6. Рекомендувати  Центру обслуговування платників Теребовлянської ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області подати  до  25  жовтня  2020  року  відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради розрахунки прогнозних надходжень доходів бюджету громади на 2021-2023 роки.

7. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітностіЗолотниківської сільської ради (Дзюбак Л.М.):

1)  Забезпечити  організацію  роботи  з  формування  бюджету  сільської об‘єднаної територіальної громади на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022 та 2023 роки згідно з чинним законодавством та основними напрямами бюджетної політики на 2021-2023 роки.

2)  Здійснити  формування  видаткової  частини  бюджету  на  основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів.

3)  Розробити  та  подати  проект  рішення  сільської  ради  про  бюджет Золотниківської сільської об‘єднаної територіальної громади  на 2021  рік,  а також прогноз  бюджету  на  2022-2023  роки  для  розгляду  та  затвердження  порядку, визначеному Бюджетним регламентом та чинним законодавством.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова     Д.О.Бугай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Золотниківської сільської ради від 08  вересня  2020 року  № 53/1

 

 

П Л А Н

 

заходів з підготовки проєктубюджетуЗолотниківськоїсільської

об’єднаноїтериторіальноїгромади на 2021рік

та прогнозу бюджету на 2022 та 2023 роки

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

 

1. 

Наданнявідділуфінансів, бухгалтерськогообліку та звітностісільськоїради  очікуваних за 2020рік та прогнознихпоказниківнадходженьподатків і зборів до бюджету громади на 2021-2023 роки:

 • податок на прибутокпідприємств та фінансовихустановкомунальноївласності;
 • частина чистого прибутку (доходу) комунальнихунітарнихпідприємств та їхоб’єднань, щовилучається до відповідногомісцевого бюджету;
 • податок та збір на доходи фізичнихосіб в ціломупо  ОТГ;
 • надходженнявідорендної плати за користуванняцілісниммайновим комплексом та іншиммайном, щоперебуває в комунальнійвласності;
 • плата за землю;
 • податок на нерухомемайно;
 • єдинийподаток;
 • транспортнийподаток;
 • іншінадходження;
 • власнінадходженнябюджетнихустанов і організацій з розподілом по групах і кодах;
 • коштивідвідчуження майна, щоперебуває у комунальнійвласності;
 • коштивід продажу земель не с/г призначення;
 • екологічнийподаток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2020

 

 

 

 

Структурні підрозділи сільської ради,

Центр обслуговування платників Теребовлянської ДПІ ГУ ДПС у Тернопільській області,

Відділ земельних відносин, кадастру та охорони навколишнього природного середовищаЗолотниківськоїсільської ради

 

2. 

Наданнявідділом фінансів, бухгалтерськогообліку та звітностісільської ради попередньоїінформації про соціально-економічний стан громади і прогноз йогорозвитку на 2020рік, 2021-2022 роки 

 

 

25.10.2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

 

 

1

2

3

4

 

3. 

Доведенняперелікумісцевихпрограм на 2021рік та на наступні два бюджетніперіоди

 

 

25.10.2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

 

4.

Збір пропозицій  до проєктубюджету на 2021 рік від жителів сільської об‘єднаної територіальної громади, депутатів сільської ради

вересень-жовтень

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

Старости сіл, що входять до ОТГ

 

 

5

Формуванняпопереднього прогнозу доходів та видатків  бюджетугромади на 2021рік та прогнозу на 2022 та 2023 роки

 

04.11.2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

Структурні підрозділи сільської ради

6.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:

 • інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 • граничних показників видатків місцевого бюджету;
 • особливостей складання розрахунків до проекту бюджету на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022 та 2023 роки
 • інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов‘язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів

 

 

 

 

04.11.2020

 

 

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

 

7.

Організація роботи з розробки бюджетних запитів

Жовтень 2020

Головні розпорядники бюджетних коштів

8. 

Подання бюджетнихзапитів на 2020рікфінансовому управлінню міської ради

15.11.2020

Головні розпорядники бюджетних коштів

9.

Здійснення аналізубюджетнихзапитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів та прийняття рішення щодо включення їх до пропозицій проекту бюджету на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022 та 2023 роки.

 

 

18.11.2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

 

 

10

Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників проекту бюджету на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки

 

Листопад 2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

11

Опрацювання на засіданнях робочої групи з питань формування бюджету на 2021 рік та прогнозу бюджету на 2022 та 2023 роки вхідних матеріалів до проекту бюджету громади, розгляд депутатських запитів та звернень

Листопад 2020 (за окремим графіком)

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

 

1

2

3

4

 

12. 

Формуваннябюджетнихпризначеньголовнимрозпорядникамкоштів бюджету громади за бюджетною класифікацією 

 

До 25.11.2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

 

13.

Формуваннябюджетнихпризначень за міжбюджетними трансфертами

 

До 25.11.2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

 

14.

Узагальненняподанихматеріалів, формуваннянеобхіднихдокументів та підготовкаїх до розглядувиконавчимкомітетом

28.11.2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

15.

Підготовка проєктурішеннясільської ради «Про бюджет Золотниківськоїсільськоїоб’єднаноїтериторіальноїгромади на 2021рік»

18.11.2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

16.

Підготовкапояснювальної записки до проєктурішеннясільської ради «Про бюджет сільськоїоб’єднаноїтериторіальноїгромади на 2021рік»  та прогнозу бюджету на 2022 та 2023 роки

 

 

23.11.2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

17.

Подання для схвалення проєктурішення «Про бюджет сільськоїоб’єднаноїтериторіальноїгромади на 2021рік» та проєкту рішення «Про схвалення Прогнозу бюджету громади на 2022-2023 роки» нарозглядвиконавчогокомітетусільської ради

 

 

01.12.2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

18.

Підготовкаінформації про хідвиконання бюджету громади у поточному бюджетному році 

 

08.12.2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

19.

Підготовкаінформації про соціально-економічний стан громади і прогноз їїрозвитку на 2021рік, яку покладено в основу проєкту бюджету громади

 

08.12.2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

20.

 

Подання на розглядсільської ради проєктурішення «Про бюджет сільськоїоб’єднаноїтериторіальноїгромади на 2021рік»

 

22.12.2020

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                          Г.І. Михайловська


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь