A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Золотниківська громада
Тернопільська область, Тернопільський район

Відділ юридичного забезпечення та проектно- інвестиційної діяльності

Додаток 3

до рішення сесії Золотниківської сільської ради

№2304-1 від 20.12.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності виконавчого комітету Золотниківської сільської ради

Розділ І. Загальні положення та структура відділу

1.1.Відділюридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльностіЗолотниківської сільської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Золотниківської сільської ради. Відділ є підзвітним Золотниківській сільській раді, підпорядкований та підконтрольний її виконавчому комітету, сільському  голові.

    1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Золотниківської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3.До складу юридичного відділу входять начальник відділу та спеціалісти.

1.4.Положення про  відділ юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності Золотниківської сільської ради, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці спеціалістів Відділу затверджується рішенням сільської ради.

1.5.Посадову інструкції працівників відділузатверджує сільський голова,розробляє та подає на затвердження начальник відділу.

1.6.Порядок взаємодії Відділу з іншими виконавчими органами Золотниківської сільської ради  визначається сільським головою.

Розділ ІІ. Завдання та повноваження юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності

2.1.Основними завданнями Відділу є:

2.1.1 Організація юридичної роботи,спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Золотниківською сільською радою та її виконавчими органами, а також посадовими особами під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, роз’яснення чинного законодавства України, захист прав та законних інтересів голови, сільської ради, та її виконавчих органів у судах та інших органах, своєчасне застосування правових норм при здійсненні своїх повноважень виконавчими органами ради та їх посадовими особами.

2.1.2. Здійснення діяльності, пов’язаної із залученням додаткових позабюджетних ресурсів на вирішення місцевих проблем, реалізація політики у сфері співробітництва громади із іноземними містами-партнерами, міжнародними організаціями, іноземними суб’єктами господарювання та  в гуманітарній сфері.

2.2.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує правильне і неухильне застосування законодавства Золотниківською сільською радою та її виконавчими органами, інформує керівника Відділу про необхідність вжиття заходів до скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

2.3. Узагальнює практику застосування законодавства у відповідній галузі, готує пропозиції щодо його удосконалення, подає їх на розгляд керівництва ради для вирішення питання стосовно необхідності підготовки проекту нормативного документа та внесення його в установленому порядку до органу, уповноваженого приймати такі акти.

2.2.3. Перевіряє на відповідність законодавству проектів нормативних документів, що подаються на підпис керівництва, погоджує їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів або осіб, які їх заміщують. У разі невідповідності проекту нормативного документа законодавству та якщо внесені до нього Відділом зауваження не враховано, Відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом.

2.2.4. Вносить керівництву ради пропозиції щодо подання нормативного документа для реєстрації відповідним органом, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян.

2.2.5. Бере участь у підготовці проектів нормативних документів, господарських договорів (угод, контрактів), розглядає проекти нормативних документів, які надійшли для погодження, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них.

2.2.6. Проводить разом з іншими структурними підрозділами ради роботу по перегляду відомчих нормативних документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

2.2.7. Проводить з використанням сучасних технічних засобів інформаційно-довідкову роботу із законодавства, оперативно доводить до виконавчих органів ради інформацію про зміни в нормативних актах і нові акти, рекомендації органів юстиції, роз’яснення Вищого арбітражного суду та Пленуму Верховного Суду; готує керівництву ради довідкові матеріали із законодавства, дає працівникам структурних підрозділів ради консультації з правових питань.

2.2.8. Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.

2.2.9. Спільно з відповідними структурними підрозділами ради сприяє своєчасному вжиттю заходів за рішеннями, постановами, ухвалами, окремими ухвалами суду, арбітражного суду, відповідними документами правоохоронних і контролюючих органів.

2.2.10. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності ради в громаді; розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів ради, вносить їх на розгляд керівництва.

2.2.11. Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

2.2.12. Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади, повноваження ради та її посадових осіб.

2.2.13. Представляє в установленому законодавством порядку інтереси ради та її виконавчих органів в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. Вносить пропозиції керівництву ради про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.

2.2.14. Сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності ради, здійснює заходи щодо правового виховання населення, передбачені цільовою програмою розвитку правової освіти населення громади.

2.2.15. Бере участь в організації і проведенні семінарів, інших форм навчань з правових питань з працівниками структурних підрозділів ради, у підвищенні правових знань.

2.2.16. Надає юридичні консультації депутатам, постійним комісіям ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними нормативно-правовими актами.

2.2.17. Бере участь в роботі комісій по розгляду ними галузевих питань.

2.2.18. Координує  діяльність по розробці, написанню  проектів для участі в конкурсах,грантових програмах, що проводяться українськими та іноземними організаціями і установами.

2.2.19. Надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу  управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам виконавчого комутету,комунальним підприємствам  а також в межах своєї компетенції забезпечує підготовку та написання програм, проектів, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм вт.ч. в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги;

2.2.20 Здійснює контроль по реалізації таких проектів.

2.2.21 Забезпечує реалізацію партнерських проектів та програм.

2.2.22 Ініціює встановлення та постійну підтримку партнерських зв'язків з містами за кордоном та сприяє розвитку інформаційного, економічного, культурного співробітництва, обміну делегаціями у галузі освіти, науки, спорту та ін.

2.2.23 Представляє, в межах наданих йому повноважень, інтереси сільської ради, її виконавчих органів та сільського голови у відносинах з відповідними адміністративно-територіальними утвореннями іноземних держав, а також з міжнародними організаціями та фондами.

2.2.24 Підтримує постійні контакти з міжнародними організаціями (урядовими та неурядовими), фондами, дипломатичними та консульськими установами з метою подальшого розвитку міжнародного співробітництва та участі у міжнародних програмах.

2.2.25 Аналізує практику поточних міжнародних зв'язківсільськоїради та її виконавчих органів, розробляє плани розвитку міжнародних зв'язків, а також вносить їх, зі своїми рекомендаціями по удосконаленню, на розгляд сільського голови.

2.2.26 Координує, в межах своїх повноважень, міжнародні (міжрегіональні) зв'язки, діяльність виконавчих органів сільської ради у сфері зовнішніх зносин.

2.2.27 Сприяє здійсненню інвестиційної діяльності, поліпшенню інвестиційного клімату в  селах громади.

      1. Забезпечує реалізацію партнерських проектів та програм.

2.2.29 Розробляє та забезпечує виконання державних, регіональних комплексних і цільових програм розвитку туризму, забезпечення захисту і безпеки туристів;

2.2.30 Готує проекти рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань  співфінансування проектів та програм і міжнародних зв'язків .

2.2.31 Сприяє становленню співробітництва і здійснює координацію зв’язків із іноземними суб’єктами виконавчих органів сільської ради, постійних комісій ради, навчальних закладів, підприємств, установ, громадських організацій. 

2.2.32 Забезпечує виконання завдань щодо реалізації місцевої політики у сфері залучення позабюджетних коштів на вирішення проблем територіальної громади.

2.2.33 Забезпечує співпрацю з українськими та іноземними органами місцевої влади, організаціями, фондами та іншими недержавними організаціями  з метою залучення позабюджетних коштів, призначених для реалізації муніципальних програм.

2.2.24 Виконує інші функції, що випливають з покладених на  Відділ завдань.

3. Юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності Золотниківської сільської радимає право:

3.1.Перевіряти додержання законності в структурних підрозділах виконавчого комітету ради.

3.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.3.Інформувати сільського голову у разі покладення на відділ виконання роботи, що не належить до функцій Відділу чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань.

3.4. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів виконавчого комітету ради відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього обов'язків.

3.5.Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у виконавчому комітеті у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства.

3.6. Пропозиції відділу юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльностіЗолотниківської сільської ради щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, розпоряджень, наказів, інших актів, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду сільським головою.

3.7. У разі виявлення невідповідності проекту документу актам законодавства відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту документу не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльностіЗолотниківської сільської радиготує юридичний висновок.

3.8. Покладення на начальника та головних спеціалістів юридичного відділу обов’язків не передбачених цим Положенням не допускається.

Розділ IV. Організація роботи відділу

4.1. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

4.2. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю правової служби, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

4.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу, його обов’язки виконує працівник відділу відповідно до розпорядження сільського голови.

4.4. Виконавчий комітет сільської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівниківюридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльностіЗолотниківської сільської ради, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, посібниками та літературою з правових питань.

Розділ V. Правовий статус начальника відділу, його права і обов’язки

5.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади сільський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.1.1. На посаду начальника призначається особа з вищою юридичною або економічною освітою та стажем роботи за спеціальністю не менш як три роки.

5.1.2. Начальник Відділу відповідно до покладених завдань:

5.1.3.Забезпечує виконання завдань, покладених наюридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльності.

5.1.4. Здійснює контроль та координує діяльність юридичних служб підприємств, що належить до сфери управління органів місцевого самоврядування.

5.1.5. Подає пропозиції сільському голові щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників відділу, керівників і працівників юридичних служб підприємств, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із чинним законодавством.

5.1.6. Повинен знати: Конституцію України, Бюджетний кодекс України; закони України: «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування, законодавство про  запобігання корупції, а також інші закони з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, методичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів, що стосуються діяльності відділу; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямку діяльності відділу; державну політику у сфері юридичного забезпечення; основи регіонального управління, економіки та управління персоналом, інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету; основні програми для роботи на комп’ютерній техніці; державну мову.

5.1.7. Несе відповідальність за невиконання, неякісне або несвоєчасне виконання своїх посадових обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення вимог загальних правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

5.2. Начальник Відділу має право:

5.2.1. Представляти за дорученням сільського голови раду та виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що відносяться до його компетенції.

5.2.2. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств установ і організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю.

5.2.3 Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до його компетенції.

5.2.4. Вносити  сільському голові пропозиції щодо вдосконалення роботи.

Розділ VІ. Права і обов’язки працівників відділу

6.1. Працівники Відділу мають право:

6.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.

6.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

6.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи.

6.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

6.1.5. На соціальний і правовий захист.

6.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

6.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.

6.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Працівники Відділу зобов’язані:

6.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України.

6.2.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів.

6.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.

6.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

6.2.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі.

6.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

6.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.

6.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.

6.2.9. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.

6.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.

6.2.11. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів.

6.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

6.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

6.2.14. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

6.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

6.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

6.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними.

6.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи.

6.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

6.4.5. Брати участь у страйках.

Розділ VIІ. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів сільського бюджету, виділених на його утримання.

7.2. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

7.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Розділ VIIІ. Відповідальність посадових осіб відділу

8.1. Працівник відділу юридичного забезпечення та проектно-інвестиційної діяльностіЗолотниківської сільської ради, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

8.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

Розділ ІХ. Заключні положення

9.1.Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням не допускається.

9.2.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом роботи Золотниківської сільської ради.

 

Секретар сільської ради                                       С.Н.Фецан

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь